Name:Servicegoq
Email:b.or.is.1.977.g.or.b.u.no.v{at}gmail.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Äîáðîãî âðåìåíè ñóòîê äàìû è ãîñïîäà<a href=http://vika-service.by/>!</a> Íàøà ôèðìà çàíèìàåòñÿ ñâûøå 10 ëåò ðåìîíòîì è îáñëóæèâàíèåì îðãòåõíèêè â ãîðîäå Ìèíñêå.Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ è âèäû íàøåé äåÿòåëüíîñòè: 1)<a href=http://vika-service.by/>Çà
December 17, 2019 11:04:50 (GMT Time)Name:Helenanrg
Email:s.up.er.v.i.so.r201.5i.nvino{at}gmail.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Äîáðûé äåíü òîâàðèùè<a href=https://mfc-ritual.by/>!</a> Íàøà êîìïàíèÿ çàíèìàåòñÿ ñâûøå 10 ëåò ðèòóàëüíûìè óñëóãàìè â ãîðîäå Ìèíñêå.Âîò ÷òî ìû ìîæåì ïðåäëîæèòü âàì: 1)<a href=https://mfc-ritual.by/>ðèòóàëüíûå óñëóãè</a> –Ìû áîëåå äåñÿòè ëåò ïðåäîñ
December 12, 2019 13:19:07 (GMT Time)Name:MarloNut
Email:marfavasilievna{at}ro.ru
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Then submit your request to Alvord-Laser Paper Cutting Machine Philippines Fast speed cnc laser tube cutting Save Time and Money on your Special Tools! <a href=http://howtosavemoneyfast.cf/10-great-how-to-save-up-money-fast-as-a-kid-business-ideas-for-2019>how to save up money fast as a kid</a>
November 20, 2019 04:49:43 (GMT Time)Name:Bomondowet
Email:figarobuss{at}ro.ru
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Êàê ñäåëàòü ñîáñòâåííûìè ðóêàìè? - <a href=https://www.youtube.com/watch?v=hx7ajoDVJIM>https://www.youtube.com/watch?v=hx7ajoDVJIM</a>
November 15, 2019 17:32:44 (GMT Time)Name:KarenHix
Email:rt24firoman{at}ro.ru
HomePage:
Where are
you from:
Comments:1649 Etsimm: if-Lnoigjrithe Lists to be by him or her delivered z, and is any Dispute shall the same by lawful EVidence to be produced and shewn by him 0r rid . er And whereas divers Persons may retain or employ Ser- Directions Wfflfants, fixed " irectedto be given, at the House or Houses where such Persons shall <a href=http://howtogetridofantsinhouse.ga/accessibility-how-to-get-rid-of-sugar-ants-in-your-house-at-uber-accessible>how to get rid of sugar ants in your house</a>
November 9, 2019 00:42:24 (GMT Time)Name:BlumondOmic
Email:hydrofanat{at}lenta.ru
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Íåîæèäàííàÿ íîâîñòü î - <a href=https://www.youtube.com/watch?v=yws-jhOD1h4&t>ìèð òàíêîâ ëó÷øèå ðåïëåè</a>
November 6, 2019 20:24:16 (GMT Time)Name:KoLywex
Email:riccardo56{at}rambler.ru
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Low-income senior citizens and community college students in select pilot markets are Supplemental Nutrition Assistance Program, HUD Housing Assistance, <a href=http://housingforcollege.cf/art/colleges-with-dorms-near-me/>Colleges with dorms near me</a>
October 14, 2019 11:38:48 (GMT Time)Name:Pavlosxgz
Email:s.h.in.a.min.sk.20.1.5{at}gmail.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Ïðèâåòñòâóþ Âàñ äðóçüÿ! Ïðåäëàãàåì Âàøåìó âíèìàíèþ èíòåðåñíûé ñàéò äëÿ çàêàçà áóðåíèÿ ñêâàæèí íà âîäó.Îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòüþ íàøåé êîìïàíèè ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå êëèåíòà êà÷åñòâåííîé ïèò
September 30, 2019 17:55:10 (GMT Time)Name:FukoAmuh
Email:lesxsavenkov{at}rambler.ru
HomePage:
Where are
you from:
Comments:23 Oct 2017 Your doctor may have to change your dose of Haldol decanoate. Your doctor or nurse will inject Haldol decanoate deep into a muscle. A. <a href=http://haloperidol.cf/16-best-brain-boosting-natural-stimulants-haloperidol-used-for>haloperidol used for</a>
September 30, 2019 15:52:41 (GMT Time)Name:Mikodrom
Email:anekuravlev{at}gmail.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Over 25% of Lyme cases occur in children and it is one of the fastest growing diseases caused by an insect bite. Lyme disease and Lyme disease rash are highly treatable if caught early. This article will help you understand the symptoms, how it is diagnosed, and the treatment. <a href=http://psoriasisinchildren.ml/art/scalp-psoriasis-in-children8/>Scalp psoriasis in children</a>
September 29, 2019 09:05:24 (GMT Time)Name:Antonioajx
Email:g.o.r.s.ec.1.980r.us.er.v{at}gmail.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Äîáðîãî âðåìåíè ñóòîê äðóçüÿ<a href=http://sfilm.by/>!</a> Ïðåäëàãàåì Âàøåìó âíèìàíèþ âûñîêîêà÷åñòâåííûå ïðîôåññèîíàëüíûå ïë¸íêè. Íàøà îðãàíèçàöèÿ"ÎÎÎ Çàùèòíûå ïë¸íêè" ðàáîòàåò 15 ëåò íà ðûíêå ýòîé ïðîäóêöèè â
August 31, 2019 00:22:36 (GMT Time)Name:Antonioxlx
Email:go.rs.e.c1980rus.erv{at}gmail.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Çäðàâñòâóéòå ãîñïîäà<a href=http://sfilm.by/>!</a> Ïðåäëàãàåì Âàøåìó âíèìàíèþ âûñîêîêà÷åñòâåííûå ïðîôåññèîíàëüíûå ïë¸íêè. Íàøà îðãàíèçàöèÿ"ÎÎÎ Çàùèòíûå ïë¸íêè" ðàáîòàåò 15 ëåò íà ðûíêå ýòîé ïðîäóêöèè â Áåëàðó&
August 30, 2019 11:29:28 (GMT Time)Name:Kelswomia
Email:kelbrinny{at}delays.space
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Can I Buy Viagra Without A Prescription Purchase Dutasteride Website <a href=http://kamagpills.com></a> Cialis Original Cuanto Cuesta Viagra Ansia
August 28, 2019 09:25:16 (GMT Time)Name:TRAN HUNG
Email:coolbison{at}live.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Các bạn TRẦN HƯNG ĐẠO ĐÀ LẠT (68-75) tổ chức gặp mặt niên lễ vào ngày 29-01-2016 ( 20-12 Bính thân ), các bạn K( 68-75 ) nào có thể về họp mặt , liên lạc với : CAO DUY HOÀNG O913 935426 .
January 23, 2016 08:57:28 (GMT Time)Name:gs pnkhuê
Email:nkphan35{at}yahoo.fr
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Nhớ lắm trường cũ, tṛ xưa … Nhớ thương lắm thời thông reo xanh thắm Với ngôi trường nghiêng đất đỏ đồi cao Mấy chú học tṛ tinh nghịch vui cười Nhớ lắm Đàlạt thời ngoài tuổi hai mươi ! Nay ngồi đây ôm tám bó đông tàn Bỗng vẳng tiếng chào gửi ở phương xa Gợi lại một thời thày tṛ gắn bó Ôi, nhớ quá thời tươi thắm chúng ta ! Hỡi lũ học tṛ nhỏ của ta ơi ! Bây giờ các ‘ông’ lưu lạc nơi đâu ? Có c̣n nghe tiếng trống gọi vào lớp Lo trả bài trước ông thày xưa cũ ? Thương nhớ lắm ngôi trường Trần Hưng Đạo
November 20, 2015 14:12:17 (GMT Time)Name:Doanh Nguyen
Email:phgdoanh 0618{at}yahoo.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Rat mong gap lai cac ban lop 9p7(1973_1974)va lop 12c Bui thi Xuan (1975_1976) Nguyen Phong Doanh
December 18, 2014 20:23:05 (GMT Time)Name:Trần Lê Vinh
Email:tramvinh{at}att.net
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Tôi hiện đang cư ngụ tại Nam Cali, xin nhờ các cựu học sinh Trần Hưng Đạo (hoặc Tùng Nghĩa) Dalat nếu biết tin về người bạn thân của tôi là giáo sư Nông văn Ngọc ,thời gian từ 1965-1973 dạy ở đây, bộ môn Anh Văn , vui ḷng cho biết tin , rất cảm ơn.(Xin dùng email của tôi )
December 5, 2013 02:03:10 (GMT Time)Name:An Van Tran,PhD,Grand PhD
Email:atranvax{at}yahoo.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Muon biet e-mail,va tim ban Huynh Be day Toan Huynh tan Do,day su dia lien he Tran Van An,NASA,Grand PhD E-mail.:atranvax@yahoo.com
November 18, 2013 14:23:25 (GMT Time)Name:Chu Anh Tuan
Email:tuanco57{at}gmail.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:d/c mailcua toi tuanco57@gmail com,sodt lienlac la 0909158837,noi ơ hien nay 238/2a Nguyen Thi Minh Khai,Phuong 6 QUAN 3 Thanh Pho HO CHI MINH. VIET NAM.rat mong nhan duoc thu cua cac anh em xa gan
August 21, 2013 05:44:13 (GMT Time)Name:Chu Anh Tuan
Email:tuanco57{at}gmail.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:toi ten Chu Anh Tuan sinh nam 1957,la hoc sinh Tran Hung Dao khoa 1968+1975,hai lop 10 va 11 toi hoc lop 10b1,11b1;lop 12 toi hoc lop 12a1.Toi ra mong duoc lien lac cung cac anh em cuu hoc sinh THD DL ngoi truong than yeu ma toi cung cac anh em da hoc,xin chao va gui loi chuc suc khoe va hanh phuc den tat ca thay co giao cung cac anh em,lop truong lop 10b1;11b1 la anh Le Nhu Le,lop truong lop 12a1 la anh Tran Ngoc Hiep.
August 21, 2013 05:28:10 (GMT Time)Name:chau thiet
Email:chauthietdalat{at}yahoo.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:hoc sinh thd töø 1963-1971 cac ban hoc cuøng lien heä ñeâ biet tin
June 22, 2013 11:06:56 (GMT Time)Name:tang cuong
Email:cuongtang60{at}yahoo.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:minh la cuu hs truong thd nien khoa 71-75 lop 9a5 .lau nay lop minh da to chua hop lop hang nam,vay ban nao hoc chung voi tui minh lien he voi minh nghe tang van cuong sdt 0917824275.lop minh da tap hop duoc 15 nguoi do la :tang van cuong .hoang trong do.nguyen huu thing.nguyen hong duc.tran van thong,tran van thang.dao duy liem.nguyen quang my,tran thanh thien,doan viet hung luu van hung ho phuoc gia.pham my,ngo van binh,nguyen quang thai.hy vong ban nao hoc chung voi tui minh nien khoa 74-75 dang hoc lop 9a5 co thom lam chu nhien,se lien he voi minh qua so dt cua minh hoac vao facebook cua minh :t cuong tang hoac vao trang truong tran hung dao de lien he nhe,cam on
May 5, 2013 17:54:56 (GMT Time)Name:Dang Van Thuan
Email:anhthuandalat{at}yahoo.uk.co
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Dang Van Thuan Cuu hoc sinh tu nam 61 den nam cuoi khoa 67-68. xua hoc chung voi cac ban hien T_H_D ,mac dau sau lop DE TU thi chia ban A,B,C nhung van than thiet va gap nhau hang ngay. Tam hinh trang den cac ban con giu duoc va upload tren web nay chi nhan duoc tuong mao Thay HANG hut ong pipe thay TOAN va 1 vai thay khg nho ten ro lam ,hien tai dang song tai MONTREAL va rat thuong gap THAY HOAN ,xua co lan lam HIEU TRUONG truoc thay Hoang Trong HAN dang song ben USA ... con cac ban xua cung lua la SY , HUNG dau bac ,anh em TU BO CHUNG ,THE HUNG ,nhat la ban NGOC (yeu dieu)HUNG map ,Loc Bui dang GIANG ban nhac ,va nhieu ban khg ke ten ra het .Ban HIEN' dang song seatle ...Thay HOAN va CO HOAN van song tot va khoe manh ... Cac ban hien nay o dau het roi ??? THUAN rat mong tin cac ban vao FACEBOOK /DangAnhThuan DALAT se nhan dien toi ngay . Ngay nao con co kiep song nay van mong co ngay hoi ngo cac ban Than men chao cac ban va chuc song khoe Facebook (DangAnhThuan Dalat )THUAN.
May 3, 2013 01:40:59 (GMT Time)Name:Nguyen van Tu
Email:mnguyen60{at}cox.net
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Hoc sinh THD tu 1958 den 1965 co ban nao con nho minh khong ?
April 18, 2013 00:18:23 (GMT Time)Name:Nguyen Phong Doanh
Email:phongdoanh57{at}yahoo.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Rat mong gap lai cac ban hoc lop 9p7 THD ( 73_74 )va lop 12c BTX (75-76)
March 31, 2013 04:07:12 (GMT Time)Name:Lam Hong Chau
Email:laitbca{at}aol.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Anh Lam Hong Chau cuu hoc sinh Tran Hung Dao ra truong nam 1968 hien dang o tai San Jose Ca. mong tim tin tuc ban be cung lop. Xin lien lac 408-531-9486
August 14, 2012 21:25:45 (GMT Time)Name:nguyen duc thanh
Email:nguyenduc_thanh10{at}yahoo.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:hom nay minh vo cung xuc dong vi da nhan duoc tin cua ban Vang Huy Lan , la nguoi ban hoc gioi nhat lop 9a4 cua chung ta , minh hy vong thoi gian sap toi se duoc them tin cua cac ban khac nua . xin cam on ban bien tap trang wed nay , men chuc cac ban luon manh khoe va may man trong cuoc song nhe
July 24, 2012 14:01:04 (GMT Time)Name:nguyen duc thanh
Email:nguyenduc_thanh10{at}yahoo.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:tim cac ban lop 9a4 , nien khoa1974-1975, lop truong Van Duc Loc , va cac ban Ho Thang , Hoang Trong Phien , nguyen hien luong , truong phuc luyen , vang huy lan , nguyen kim , nguyen kinh , nguyen dai lam , ho ngoc nguyet , nguyen van manh , truong van minh , tran viet nhan , nguyen dinh nhan, nguyen van thanh, tran huy thanh , pham hung nghia , vv ....xin vui long lien lac voi minh theo dia chi email tren , nho cac ban lam , minh dang o saigon tu 1975 den nay .
July 17, 2012 12:54:14 (GMT Time)Name:nguyen duc thanh
Email:nguyenduc_thanh10{at}yahoo.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:tim cac ban hoc lop 9a4 truong tran hung dao nien khoa 1975 : ho van an , vang huy lan , van duc loc , nguyen van manh , tran viet nhan , pham hung nghia , ho ngoc nguyet nguyen kim nguyen kinh , nguyen dai lam , nguyen hien luong ,truong phuc luyen , hoang trong phien , truong van minh , ho thang , tran huy thanh , nguyen van thanh , v v ... lien lac voi minh theo email tren , cam on
May 13, 2012 16:47:40 (GMT Time)Name:nguyen duc thanh
Email:nguyenduc_thanh10{at}yahoo.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:tim ban Van Duc Loc con ong Van Duc Ba , hoc lop 9a truong tran hung dao nien khoa 1975
May 13, 2012 16:35:01 (GMT Time)Name:Nguyen Phuong Vinh
Email:phuongvinh9{at}yahoo.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Truoc toi hoc o THD tu 64 den 67. Mong tin cac ban va Thay, Co hien dang o Hai ngoai.
April 21, 2012 15:11:08 (GMT Time)Name:Kim Chi Le
Email:Kimchile7{at}yahoo.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Hoc Sinh BuiThi Xuan, den nam75 sau 75 hoc Nguyen Du tu lop 8 den lop 9 roi chuyen ve lai bui thi Xuan nam 1979. Lop 12p3. Gs chu nhiem la Thay Yen. Day mon hoa. Mong co co hoi tim lai qui thayco,ban cu. Email kimchile7@yahoo.com
April 15, 2012 16:34:11 (GMT Time)Name:Hao Tran
Email:hao.d.tran{at}cox.net
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Hao Tran, nien khoa 1974-1975, lop 12A1, dang dinh cu tai VA - USA,tim ban cung lop. Email: hao.d.tran@cox.net Hao Tran
March 12, 2012 00:05:40 (GMT Time)Name:bui ngoc thanh
Email:thanhbuicanyon{at}gmail.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:minh dang dinh cu tai TX USA muon tim cac ban cung lop 6a4 nien khoa 72-75 cung dang dinh cu tai MY. DOAN DUY.VO DAI ANH HUY.LE CONG THO.DIEP BAO THO.NGUYEN VAN THUONG .hien tai minh dang co 1 danh sach ban hoc 6a4 dang song tai dalat dia chi day du va so dien thoai neu ban nao can thi minh mail cho de tien lien lac .hien nay nhom 6a4 nay da co lich sinh hoat dinh ky, that chat tinh cam thieng lieng tuoi hoc tro,va nhung quan tam thuc te trong doi song va xa hoi...ai do..da bi mat lien lac voi ban be xin lien lac nhe.. than (va nhung than huu nao do biet duoc thong tin tren xin thong bao cho minh nhe rat mong su giup do cua cac anh,chi va cac ban
December 20, 2011 20:38:58 (GMT Time)Name:bui ngoc thanh
Email:thanhbuicanyon{at}gmail.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:toi la hoc sinh TRAN HUNG DAO nien khoa 72-75 nay dinh cu TX usa muon tim ban hoc cu ten VO DAI ANH HUY nghe noi HUY cung dinh cu tai MY ai biet tin ve HUY xin cho toi biet rat cam on
December 20, 2011 19:48:53 (GMT Time)Name:nguyen xuong
Email:daihoi95{at}yahoo.fr
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Tôi muốn t́m Phạm thị Phương Hạnh, BTX 1973,xin liên lạc tại địa chỉ mail nói trên Cám ơn nhiều
February 3, 2011 14:52:37 (GMT Time)Name:Vu-Ngoc-Bich
Email:<ngocvu2312{at}yahoo.com> <ngocvu2312@gmail.com>
HomePage:
Where are
you from:
Comments: Thuong men chao cac ban BTX & THD... Bich rat mong duoc han huyen,tham hoi tat ca cac ban cua Dalat dau yeu... Mong nho vo cung nhung tham tinh cua tuoi hoc tro ma cac ban da ban cho... ***Xin cac ban dong huong Dalat giup Bich tim lai duoc nhung nguoi ban yeu qui=Nguyen Chau ( Xuan An ).Tran ngoc Thi.Tran ngoc Tho.Nguyen ngoc Lang.Luu Paris mode.Nguyen xuan Anh.Buu Ngan.(THD) va Le-thi-kim-Tuyet"HTT".Quan-thi-Hoai.Quan-thi-Huyen.Hoa.Thuan "TTT"( CAY SO 11). Phung Dia du.Tuyet Le couvent.Marie Tram Lycee'Yersin.Cam ta nhe...Bich,Dalat.
December 18, 2010 22:47:36 (GMT Time)Name:Tran Phu
Email:donnatran8{at}aol.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Nam 1974 toi o nga ba Vinh 1.Con cua ba Lanh o LaVung,Sadec.Muon tim My Nhung,Linh,Van,Nga nha o Ham Nghi khu Hoa Binh la tiem gao.Ho co giong mau Phap
November 13, 2010 05:41:32 (GMT Time)Name:nguyen huu nghieu
Email:nghnghieu{at}yahoo.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:cam on 2 hinh truong xua co 1 so hinh cac thay co cu xin vao zip.vn/nghieu
October 26, 2010 12:18:54 (GMT Time)Name:Doanh P Nguyen
Email:Phongdoanh57{at}yahoo.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Toi ngay xua la hoc sinh Tran Hung Dao Dalat 1969-1973 Nay muon gap lai cac ban hoc lop 9p7 Tran hung Dao (1972 -1973) va cac hoc 12C Bui thi Xuan Dalat (1975-1976 )
September 20, 2010 19:02:43 (GMT Time)Name:Phạm Văn Thanh, USA
Email:phamvanthanhusa{at}yahoo.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Là học tṛ THĐ 1968. Rất mong nhận được tin tức của tất cả quư thầy, cô cùng các bạn THĐ và BTX. Rất hoan nghênh ư kiến lập website chung cho cựu học sinh THĐ & BTX. Nếu cần thêm người tiếp tay, xin vui ḷng liên lạc. Thân mến. Phạm Văn Thanh, USA
March 26, 2010 17:32:18 (GMT Time)Name:Ho Dac Le
Email:vh591{at}yahoo.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Toi hoc THD tu nam 70 den 72. Lop cuoi la 12A nam 1972. Toi co ban than hoc cung lop la nguyen Quy The hoi xua o ap Xuan An va Le van Tri~ o khu nha sau khu Hoa Binh. Neu ai biet 2 ban nay xin mach dum. Da ta Le
January 31, 2010 18:04:40 (GMT Time)Name:do hoang giap
Email:andydo486{at}yahoo.co.uk
HomePage:
Where are
you from:
Comments:bo toi la do van minh truoc day bo toi la hoc sinh cua truong tran hung dao truoc nam 1975 rat mong cac chu cac bac nao la ban cua bo toi xin lien lac voi bo toi vao so 06503783563 vi bo toi rat muon tim lai ban hoc cu nhung khong biet dia chi cua nhung nguoi ban
January 23, 2010 03:37:45 (GMT Time)Name:mackhach
Email:hoaimackhach{at}yahoo.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:minh la Nguyen thienhuong.cuu hoc sinh truong Buithi xuan dalat..
January 6, 2010 14:21:02 (GMT Time)Name:nguyen nhu khuong
Email:khuongnguyennhu{at}rocketmail com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:
October 9, 2009 12:42:05 (GMT Time)Name:nguyen nhu khuong
Email:khuongnguyennhu{at}rocketmaile com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:
October 9, 2009 12:32:33 (GMT Time)Name:caovantrong
Email:doianhbuonkhimatem_hg
HomePage:
Where are
you from:
Comments:898989
September 18, 2009 09:35:02 (GMT Time)Name:anhminh
Email:anhminhp11{at}gmail.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:ḿnh là hs THD lớp 6p11 nien khóa 71-75 muon tim các bạn học cùng ai đọc dược liên hệ ḿnh nhé
March 22, 2009 14:00:20 (GMT Time)Name:Nguyen Tan Dung
Email:ngtadg{at}gmail.com
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Toi ten la Nguyen Tan Dung,la cuu hoc sinh Tran Hung Dao DaLat hoc den nam 1973 thi theo gia dinh ve SaiGon. Có ban nao hoc lop 8A3 nien khoa 1972-1973 thi lien lac voi minh voi. Trong lop luc do toi nho co vai ten cac ban nhu: Sanh, Minh, Linh, Toan, ...v.v
November 2, 2008 07:26:49 (GMT Time)Name:NGUYEN HONG PHUONG
Email:PHUONGNGUYEN53{at}HOTMAIL.COM
HomePage:
Where are
you from:
Comments:Toi mong muonlien lac cac Thay,Co va ban ngay xua lop 12A nam 1970. Xin lien lac. Muon tim Nguyen Minh Quang truoc o 83E Ham Nghi Dalat sau du hoc Canada. Xin cam on.
April 24, 2008 21:30:23 (GMT Time)